Master Javascript – Xây dựng 10 project với JS thuần – Kiến thức đầy đủ để bắt đầu với mọi Javascript Framework

Cập nhật: 9/2021
1,300,000đ
900,000đTiết kiệm 31%
Khóa học bao gồm
 • Lên đến 22 giờ video
 • Bài tập và source code đi kèm
 • Đăng ký một lần, học mãi mãi
 • Học qua Social Learning Group Facebook
 • Hỗ trợ học viên nhanh chóng
Khóa học được đầu tư kỹ lưỡng với 22 giờ học, mình sẽ dạy các bạn tất cả các kiến thức từ căn bản đến nâng cao. Với khóa học này mình cam đoan trình độ của bạn sẽ lên rất nhanh, nắm vững các khái niệm lập trình với Javascript. Chưa hết, mình còn xen kẽ các kiến thức về tư duy lập trình, thuật toán, cách giải quyết vấn đề cũng như cách tự học hiệu quả. Nếu học nghiêm túc và chăm chỉ, trình độ JS của mọi người có thể vượt qua các bạn 1 - 2 năm kinh nghiệm ngoài kia.

Dư Thanh Được Founder Xdevclass.com

Nội dung học tập
Về tác giả
Các khóa học liên quan
Q&A

Bạn sẽ nhận được

Nắm vững được các kiến thức nền tảng của Javascript đủ để bạn có thể học thêm bất kỳ các framework nâng cao như React, Angular, Vue
Code sấp mặt với các bài tập, dự án thực tế, không lý thuyết lan man
Thực hành với hơn 10 project thực tế với Javascript thuần
Làm chủ DOM mà không cần dùng bất cứ thư viện JS nào như jQuery
Lập trình bất đồng bộ với callback, Promise, Async Await, Ajax, Fetch API
Lập trình hướng đối tượng với ES5 prototype và ES6 class
Học về các Javascript Pattern
Học về Regular expressions, xử lý lỗi, LocalStorage
Học về Webpack cũng như các node module
Học về tư duy giải thuật, cách giải quyết vấn đề, cách tự học đúng đắn giúp bạn nhanh tiến bộ
Làm chủ được VS Code, các phím tắt, thủ thuật giúp tăng tốc quá trình code
Có bài tập sau các buổi học, hỗ trợ đánh giá, review code và giải đáp các vấn đề mà học viên gặp phải.
Ngoài ra còn có rất nhiều kiến thức khác đang chờ đợi bạn trong khóa học này.

Nội dung học tập

Chương 1: Giới thiệu và chuẩn bị

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Project files và câu hỏi
 • Bài 3: VS code setup

Chương 2: Javasript căn bản

 • Bài 4: File setup
 • Bài 5: Sử dụng console
 • Bài 6: var, let, const: hoisting, scope
 • Bài 7: Kiểu dữ liệu: các kiểu dữ liệu, typeof và tham trị, tham chiếu
 • Bài 8: Toán tử
 • Bài 9: Câu lệnh điều kiện: if else, switch case
 • Bài 10: Vòng lặp
 • Bài 11: Function: Các loại khai báo function
 • Bài 12: Function nâng cao: HOF
 • Bài 13: call, apply, bind
 • Bài 14: Number và method
 • Bài 15: String và method
 • Bài 16: Array và method
 • Bài 17: Object và method
 • Bài 18: Date time
 • Bài 19: Object window
 • Bài 20: alert, confirm, prompt

Chương 3: DOM và sự kiện

 • Bài 21: DOM là gì
 • Bài 22: Select 1 element
 • Bài 23: Select nhiều element
 • Bài 24: Sơ lược về các phương thức hay dùng với DOM
 • Bài 25: Tạo element
 • Bài 26: Xóa và thay thế element
 • Bài 27: Mouse Event
 • Bài 28: Keyboard Event
 • Bài 29: Local Storage và Cookie

Chương 4: DOM project

 • Bài 30: Project mô phỏng tính năng Tab tương tự Bootstrap
 • Bài 31: Project tính lãi suất vay ngân hàng
 • Bài 32: Project game kéo búa bao
 • Bài 33: Project Todo

Chương 5: Xử lý lỗi và Regex

 • Bài 34: Try catch
 • Bài 35: Custom Error
 • Bài 36: Regex: Evaluation functions
 • Bài 37: Regex: Metacharacter Symbols
 • Bài 38: Regex: Character Sets & Quantifiers
 • Bài 39: Regex: Shorthand character classes
 • Bài 40: Project Validate Form

Chương 6: OOP Javascript

 • Bài 41: Property flags and descriptors Object
 • Bài 42: Property getters and setters Object
 • Bài 43: Prototypal inheritance
 • Bài 44: F.prototype
 • Bài 45: Native prototypes
 • Bài 46: Prototype methods, objects without proto
 • Bài 47: Cú pháp class căn bản
 • Bài 48: Class kế thừa
 • Bài 49: Thuộc tính và phương thức static
 • Bài 50: Thuộc tính private và protected
 • Bài 51: Kiểm tra class với "instanceof"

Chương 7: OOP Project

 • Bài 52: Project quản lý sinh viên với Prototype
 • Bài 53: Project quản lý sinh viên với class

Chương 8: Bất đồng bộ

 • Bài 54: Callback
 • Bài 55: Promise
 • Bài 56: Promise chaining
 • Bài 57: Xử lý lỗi với Promise
 • Bài 58: Một số pattern cần tránh
 • Bài 59: Promise API
 • Bài 60: Async Await

Chương 9: Ajax, Fetch API

 • Bài 61: Ajax là gì
 • Bài 62: XMLHttpRequest
 • Bài 63: Fetch

Chương 10: API Project

 • Bài 64: Project tạo thư viện Fast HTTP (3 phiên bản – Callback / Promise / Async & Await)
 • Bài 65: Github Search

Chương 11: Một số tính năng mới khác của ES5, ES6

 • Bài 66: Iterators & Generators
 • Bài 67: Mini Tinder - Iterator Mini Project
 • Bài 68: Symbols
 • Bài 69: Destructuring, Rest Parameters, and Spread Syntax
 • Bài 70: ES6 Maps
 • Bài 71: ES6 Sets

Chương 12: Javascript pattern

 • Bài 72: Pattern là gì
 • Bài 73: Module và Revealing Module Pattern
 • Bài 74: Singleton pattern
 • Bài 75: ES6 Module Pattern
 • Bài 76: Factory pattern
 • Bài 77: Decorator Pattern
 • Bài 78: Observer Pattern

Chương 13: Project sử dụng Javascript pattern

 • Bài 79: Project Money lover

Chương 14: Blog management project - Webpack, babel